بارنامه متداول ترین و مهم ترین سند حمل بار در سیستم های حمل و نقل است.