باربری و حمل بار از دیرباز جزء انکار ناپذیر جامعه بوده است. به سبب توزیع ناهمگون بار در نقاط مختلف کشور، بارکش ها و ارابه های خاصی برای حمل مواد مصرفی ضروری به مناطق مسکونی مختلف استفاده می شدند.

مشکلات صاحبان بار

مشکلات کامیونداران

حقوق مادی و معنوی این سرویس (وب سایت و اپلیکیشن های موبایل) متعلق به ساناگستر سبز (اوبـار) است.