کامیونت ها که در بازار با لفظ خاور شناخته می شوند به دلیل ظرفیت بار مناسب و ابعاد، محبوبیت زیادی بین ماشین های باربری دارند.