مجموعه اوبار، اولین سامانه هوشمند حمل بار برای رفاه خاطر کاربران و در راستای شفاف سازی بیشتر عملکرد خود مجوز بازارگاه الکترونیک را دریافت کرده است.