مهارت رانندگی کامیون و کشنده های بزرگ در واقع یک نوع هنر است که در طول سال ها تمرین به دست می آید.

کامیونداری

انجام یک دور برگردان صحیح با یک تریلی ۱۸ چرخ، باعث نمی شود کاملا به ماشین تسلط پیدا کنید. مهارت رانندگی کامیون و کشنده های بزرگ در واقع یک نوع هنر است که در طول سال ها تمرین به دست می آید.در ادامه به شش درس از کامیون­داران با تجربه برای رانندگی کامیون و کشنده می پردازیم.

نکات کامیونداری