وقتی یک کامیون با بار ۵۰ تنی در جاده با سرعت تعیین شده می رانید، نیروی مقاومتی در مقابل خود احساس می کنید. بیشتر این نیرو توسط باد ایجاد می شود و اگر طراحی کامیون بصورت آئرودینامیک انجام نشده باشد، سوخت بالایی در ازای فائق آمدن بر این نیرو می سوزانید.